logo
Revízia elektrického ručného náradia >>
Revízia elektrického spotrebiča >>

Revízia

Normy a vyhlášky, ktorým podliehajú revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

Zákonné povinnosti majiteľov, nájomcov a prevádzkovateľov elektrického zariadenia a bleskozvodu na vykonávanie kontroly technického stavu bezpečnosti - revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky (v skratke OPOS) elektrického zariadenia a bleskozvodu pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky sú určené vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo 508/2009 Z. z. z 9. júla 2009.

Vyhláška číslo 508/2009 Z. z. ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Požiadavky a postupy pri vyhotovení východiskovej revízie a pravidelnej revízie elektrického zariadenia sú uvedené v norme STN 33 1500 z júna 1990 a STN 33 2000-6 z júla 2018.

Požiadavky a postupy pri vyhotovení východiskovej revízie a pravidelnej revízie bleskozvodu sú uvedené v norme STN EN 62305-3 (STN 34 1390) z júna 2012 - platí pre klasické bleskozvody, normách STN 34 1391 z júna 1998, STN 34 1398 z marca 2014 a preklade francúzskej normy NF C17-102 zo septembra 2011 - tieto normy platia pre aktívne bleskozvody. STN 33 2000 5-51 z mája 2010 v článku 511.1 Zhoda s normami uvádza: Ak neexistujú príslušné EN alebo HD, zariadenie musí vyhovovať príslušným národným normám. Podľa vyjadrenia Úradu normalizácie a TI SR,  Slovensko, ako členský štát EÚ môže používať národné normy iných členských štátov EÚ.

Čo je to revízia

Revízia elektrického zariadenia a bleskozvodu je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom. Požiadavky bezpečnosti a ochrany pred bleskom sa považujú za splnené, ak elektrické zariadenie a bleskozvod zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam technických noriem a vyhlášok.

Revízia je činnosť vykonávaná na elektrickom zariadení a bleskozvode, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického zariadenia a bleskozvodu z hľadiska jeho bezpečnosti a ochrany pred bleskom. Súčasťou revízie je vypracovanie správy o revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Čo je to revízna správa

Revízna správa je písomný doklad o výsledku revízie, z ktorého je zrejmý stav revidovaného elektrického zariadenia a bleskozvodu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom v čase vykonania revízie.

Kto potrebuje revíziu

Plnenie povinností v zmysle platnej legislatívy a v zmysle platných noriem STN v oblasti bezpečnosti elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný zabezpečovať každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Zabezpečenie vyhotovenia revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a bleskozvodu pred uvedením elektrického zariadenia a bleskozvodu do prevádzky a v stanovených termínoch počas prevádzky elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Obsah revíznej správy

Revízna správa elektrického zariadenia a bleskozvodu musí v zmysle článku 6.1 STN 33 1500 zo 16. 6. 1990 obsahovať predovšetkým tieto náležitosti:

Odstránenie zistených nedostatkov

Chyby a nedostatky zistené pri revízii, resp. odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia a bleskozvodu je každý majiteľ alebo prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu povinný odstrániť v termíne stanovenom v revíznej správe.

Termín odstránenia chyby a nedostatku zisteného pri revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu závisí od druhu a chyby nedostatku, resp. od nebezpečenstva ohrozenia života a zdravia, od nebezpečenstva požiaru a výbuchu a vzniku škôd na majetku.

Ako dlho trvá vyhotovenie revízie a revíznej správy

Firma OPOS s. r. o. Vám zabezpečí vyhotovenie revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a bleskozvodu v termíne, ktorý Vám vyhovuje. V nutných prípadoch pri menších objektoch, napr. byt, rodinný dom, malá prevádzka, elektrické ručné náradie, elektrické spotrebiče, zariadenie staveniska, ... Vám firma OPOS s. r. o. zabezpečí operatívne vyhotovenie revízie a revíznej správy do 24 hodín po doručení záväznej písomnej alebo ústnej objednávky.

Východisková revízia

Východisková revízia je revízia vykonaná na novom alebo rekonštruovanom elektrickom zariadení a bleskozvode pred jeho uvedením do prevádzky. Správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená u prevádzkovateľa a musí byť prístupná orgánom štátneho odborného dohľadu. Správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená trvale u prevádzkovateľa až do zrušenia elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Pravidelná revízia

Pravidelná revízia je revízia prevádzkovaného - existujúceho elektrického zariadenia a bleskozvodu vykonávaná v pravidelných lehotách stanovených prílohou číslo 8 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo 508/2009 Z. z. a normami STN 33 1500 zmena Z1 z augusta 2007, STN EN 62305-3 (STN 34 1390) z júna 2012, STN 34 1391 zmena Z3 z mája 2008, STN 34 1398 z marca 2014 a preklade francúzskej normy NF C17-102 zo septembra 2011. Správa o pravidelnej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť trvale uložená u prevádzkovateľa najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Ako často treba pravidelnú revíziu vyhotoviť

Lehota vykonávania pravidelnej revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu závisí od druhu objektu a zariadenia, vonkajších vplyvov a ďalších iných podmienok. Lehota pravidelnej revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu je uvedená v týchto tabuľkách.